Johtamistaidon koulutus

Henkilökohtaista kehittymistä johtajille - Genuine Leadership

Vuoden mittainen johtamistaidon koulutus johtajille, jotka haluavat lisää eheyttä, selkeyttä ja jämäkkyyttä johtamistyöhönsä


johtamistaitoJotta johtamistehtävässä oleva henkilö voisi työssään toimia aidolla tavalla hänellä tulee olla yhteys ja ankkuroituminen omaan itseensä. Vain siten voimme kohdata henkilökohtaisen elämän ja työelämän nopeasti vaihtuvat tilanteet kypsästi ja ottamalla niihin etäisyyttä.
Aidon ja menestyksekkään johtamisen perustana on johtajan sisäinen tasapaino ja stabiliteetti. Se, että hän on sopusoinnussa itsensä ja oman elämänsä kanssa sekä suhteissaan muihin ihmisiin.  

Meistä heijastuva johtamistapa peilaa omaa persoonallisuuttamme. Elämänkatsomuksemme, menneisyytemme, arvostuksemme ja suhteemme omaan itseemme ja muihin vaikuttavat meistä heijastuvaan johtajuuteen. Jos haluamme kehittää itseämme johtajina, meidän tarvitsee lisätä tietoisuutta omasta itsestämme ja sisäisistä vaikuttimistamme. Se on perusedellytys, jotta voisimme ohjata omaa itseämme ja yhä enemmän toimia sen pohjalta, keitä todellisuudessa olemme.

Genuine Leadership on vuoden mittainen johtamistaidon koulutus, joka lisää tietoisuutta siitä, kuka johtaja on ja, jonka painopiste on potentiaalissa ja halussa kehittää itseään johtajaksi, joka seisoo omien syvimpien arvostustensa takana.

Johtamistaidon koulutus on tarkoitettu johtajille, jotka toivovat voivansa:


• lisätä sisäistä eheyttään ja tulla jämäkämmiksi ja selkeämmiksi johtajiksi  
• toteuttaa johtamistapaa, joka on enemmän ankkuroitu omaan persoonallisuuteen  
• vahvistaa itsetuntoaan ja tulla tiedostavammiksi ja aidommiksi johtajiksi  
• kehittää kommunikointi- ja vuorovaikutuskykyään 

Kenelle johtamistaidon koulutus suuntautuu?


Koulutus suuntautuu henkilöille, joilla on muutaman vuoden kokemus johtamisroolista ja, joilla on jonkin verran elämää takanaan. Genuine Leadership sopii johtajille, jotka haluavat syventää tietämystään omasta itsestään ja omista painotuksistaan. Suuntaudumme henkilöihin, jotka kaipaavat mahdollisuutta tarkastella asioita uusista perspektiiveistä, pohtia uusia ajatusmalleja tai seuraavaa askelta omassa kehityksessään autenttisemmaksi ihmiseksi ja johtajaksi.

Johtamistaidon koulutuksen periaatteet & koostumus


genuine_leadership
Klikkaa kuvaa isommaksi!
Johtamistaidon koulutus Genuine Leadership vie osallistujansa pitemmälle kuin johtamisteoriat! Ohjelma on merkittävästi syvempi kuin perinteinen johtamistaidon koulutus ja antaa johtajalle mahdollisuuksia oppia parempaa itsetuntemusta ja kehittää arvostelukykyään. Osallistujille annetaan monta tilaisuutta pysähtyä pohtimaan omaa itseään, omia käyttäytymismallejaan ja sisäistä kehityspotentiaaliaan.   

Genuine Leadership -  johtamistaidon koulutuksen kesto on kaksi lukukautta, ja se alkaa keväällä tai syksyllä. Ohjelma käsittää neljä kolmen päivän mittaista work shopia sekä  henkilökohtaisia valmennuskeskusteluja. Ohjelmaan sisältyy kyselylomake, jossa osallistujan organisaatiossa työskentelevät saavat ilmaista näkemyksensä osallistujan johtamistyöstä. Sen lisäksi tulee erilaisia tehtäviä ja kurssikirjallisuutta. 
Johtamistaidon koulutuksen tuloksena on henkilökohtainen kehitysohjelma, joka kuvaa osallistujan päämääriä sekä tulevan kehityksen toimenpidesuunnitelma. Koko johtamistaidon koulutuksen ajan osallistujilla tulee olla toistuvia henkilökohtaisia tapaamisia oman esimiehensä kanssa, joissa tarkastellaan johtamistaidon koulutuksen etenemistä.  

Johtamistaidon koulutus antaa osallistujille:


Mahdollisuuden lisätä itsetuntemustaan, selkeyttää arvostuksiaan, määritellä visioitaan ja kehittää kykyään kommunikoida ja keskustella kunnioittavalla tavalla.  

Tärkeä periaate johtamistaidon koulutuksen läpiviemisessä on läheinen yhteys johtajan omaan toimintaan ja organisaation.  Skriv ut